Psychologen Praktijk Stiens
Psychologen Praktijk Stiens
058 - 257 5915 - info@psycholoogstiens.nlRechten en plichten van de psychotherapeut

De psychotherapeut is verplicht bij de uitoefening van zijn beroep zich te houden aan bepaalde regels. Deze regels staan in de Beroepscode voor Psychotherapeuten. Deze code is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP). Verder heeft de overheid de laatste jaren een aantal wetten tot stand gebracht, zoals de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) en de klachtwet, waarin de rechten en de plichten van hulpverleners en cliënten zijn vastgelegd.

De belangrijkste punten worden hieronder toegelicht:

a. De behandelrelatie:
In de beroepscode staat, dat de psychotherapeut verplicht is zijn werk zorgvuldig te doen en u met respect te behandelen. De psychotherapeut mag geen misbruik maken van zijn positie. De beroepscode gaat uit van een strikt beroepsmatig contact.  Zolang de behandeling plaatsvindt, mag de psychotherapeut geen overeenkomst met u afsluiten, die voor hem/haar voordelig is.

b. Geheimhouding van uw gegevens:
De psychotherapeut heeft een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Hij of zij kan dus alleen met uw schriftelijke toestemming gegevens over u verstrekken aan bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij, een keuringsarts of de ARBO-dienst. De psychotherapeut mag alleen in noodsituaties zijn geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als u en of anderen er door in gevaar zouden komen als hij dat niet zou doen. De therapeut is verplicht u te informeren over wat hij/zij denkt dat er met u aan de hand is . Hij /Zij moet met u overleg plegen over het doel van de behandeling en de manier waarop dat doel bereikt kan worden. De therapeut zal u ook vertellen hoe lang de behandeling mogelijk gaat duren. Op grond van deze informatie geeft u toestemming voor de behandeling. De psychotherapeut zal ook het verdere verloop van de behandeling blijven bespreken.Omgekeerd bent u verplicht de psychotherapeut zo goed mogelijk te informeren en zo goed mogelijk mee te werken.

c. Uw dossier:
De psychotherapeut bewaart uw gegevens in een dossier. Dat zijn o.a. uw brieven en brieven over u, als ook aantekeningen over de voortgang van de therapie. De psychotherapeut moet het dossier en gegevensbestand zo inrichten, dat geheimhouding van de inhoud en bescherming van de persoonlijke levensfeer verzekerd zijn. U mag uw dossier inzien en fotokopieën maken. U heeft geen recht op informatie die vertrouwelijk is gegeven door anderen die met uw toestemming bij de behandeling zijn betrokken. Evenmin heeft u recht op inzage in de persoonlijke werkaantekeningen van de psychotherapeut. U mag wel iets aan uw dossier toevoegen maar er niets uithalen. Zo mag u bijvoorbeeld op- of aanmerkingen over de therapie toevoegen of kritiek leveren over de manier waarop uw situatie is weergegeven door de therapeut. Tenslotte heeft u het recht om uw dossier te laten vernietigen. U moet dat schriftelijk aanvragen. Wanneer het gaat om psychotherapie van kinderen of om gezinstherapie, dan hebben ouders niet zonder meer het recht om het dossier van hun kinderen in te zien.

d . Hoe handelt u wanneer u klachten heeft?
Als u klachten heeft over uw psychotherapeut of de behandeling, dan kunt u die in eerste instantie het beste met uw psychotherapeut zelf bespreken. Misschien gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden.Er is een klachtencommissie beschikbaar.